Gebruiksvoorwaarden van Seba’s Diversity Video Platform

Seba’s Diversity Video Platform is een service in abonnementsvorm die leden toegang biedt tot online video’s en kaartspellen / materialen. Deze service wordt je aangeboden door Seba cultuurmanagement bv, een Nederlandse besloten maatschappij met beperkte aansprakelijkheid. Het gebruik van deze service is onderworpen aan deze gebruiksvoorwaarden. ‘Service’ betekent: het kijken van en werken met Seba’s Diversity Video content met inbegrip van alle functies, de website en gebruikersinterfaces.

A. Lidmaatschap
Als je gebruik wilt maken van de service van Seba’s Diversity Video Platform, moet je over internettoegang en een compatibel apparaat beschikken.
Er zijn twee soorten lidmaatschap, Individual Trainer en Organisational Trainers.
Individual Trainer: is een inschrijving van een individuele gebruiker.
Organisational Trainers: is een inschrijving van een organisatie voor meerdere gebruikers. De organisatie is verantwoordelijk en aansprakelijk voor alle acties of omissies van zijn gebruikers in relatie tot de hier beschreven gebruiksvoorwaarden en draagt er zorg voor dat zijn gebruikers zich houden aan en handelen conform deze gebruiksvoorwaarden. Het aantal gebruikers van een Organisational Trainers overschrijdt niet het aantal gebruikers waarvoor lidmaatschap betaald is. Gebruikers hebben een herkenbaar uniek adres, met de extensie van de ingeschreven organisatie.
De duur van een lidmaatschap is een jaar, met automatische verlenging van steeds een jaar. Specifieke details met betrekking tot de vorm en de periode van je lidmaatschap zijn te vinden op de factuur van je abonnement.

B. Facturering en opzegging
Individual Trainers krijgen toegang na betaling van de aan hen toegezonden factuur. Voor Organisational Trainers geldt een betalingstermijn van 14 dagen conform artikel 9 van de Algemene Voorwaarden van Seba waaronder het opschorten van de service bij het uitblijven van tijdige betaling.
Je kunt je lidmaatschap te allen tijde opzeggen. Nadat je hebt opgezegd, behoud je toegang tot de service tot het einde van je abonnementsperiode. Voor zover toegestaan onder het toepasselijk recht, worden betalingen niet gerestitueerd en biedt Seba geen terugbetaling of tegoed voor gedeeltelijke lidmaatschapsperioden. Om je lidmaatschap op te zeggen mail je naar info@diversityvideo.eu. Als je je lidmaatschap opzegt, wordt je account automatisch afgesloten aan het einde van je huidige abonnementsperiode.
Seba kan de abonnementen en de prijs van de service van tijd tot tijd wijzigen. Dergelijke wijzigingen zijn echter pas na afloop van de reeds afgesproken abonnementsperiode van toepassing.

C. Seba’s Diversity Video Service
Seba’s Diversity Video service en alle content die via deze service wordt bekeken, zijn uitsluitend bestemd voor je eigen persoonlijke gebruik. Tijdens je lidmaatschap verleent Seba je een beperkte, niet-exclusieve, niet-overdraagbare licentie om Seba’s Diversity Video service te gebruiken en content te bekijken. Met uitzondering van voornoemde beperkte licentie wordt er geen recht, eigendom of belang aan jou overgedragen. Het verlenen van deze licentie houdt geen verplichting in voor Seba om de Diversity Video service in de huidige vorm te behouden. Seba kan de service upgraden, aanpassen, veranderen en verbeteren en dit aan de leden aanbieden op elk moment naar eigen goeddunken, in zoverre dat het niet schadelijk is voor het gebruik van de service and met tijdige melding hiervan aan de leden (tenzij de verandering een kritisch bedrijfsbelang heeft of buiten de macht van Seba ligt, in welk geval Seba de redenen voor de wijzigingen zo spoedig mogelijk aan de leden zal melden).
Je stemt ermee in om Seba’s Diversity Video service, met inbegrip van alle daarmee verband houdende voorzieningen en functies, te gebruiken overeenkomstig alle toepasselijke wetten, regelgevingen en voorschriften. Je stemt ermee in om content en informatie die is opgenomen in of verkregen vanaf of via Seba’s Diversity Video service, niet te archiveren, te verveelvoudigen, te distribueren, te wijzigen, te publiceren, in licentie te verstrekken, te koop aan te bieden, te gebruiken of hiervan afgeleide werken te maken. Je stemt er ook mee in om de contentbescherming van Seba’s Diversity Video service niet te omzeilen, te verwijderen, te wijzigen, te deactiveren, te beperken of te hinderen; geen robots, spiders, scrapers of andere geautomatiseerde middelen te gebruiken om toegang te verkrijgen tot Seba’s Diversity Video service; software of andere producten of processen die via deze service toegankelijk zijn, niet te decompileren, aan reverse-engineering te onderwerpen of te disassembleren; op generlei wijze code of producten in te voegen of content van deze service te manipuleren; en geen methode voor datamining, -verzameling of -extractie te gebruiken. Seba kan je gebruik van deze service beëindigen of beperken als je deze gebruiksvoorwaarden schendt of de service op een illegale of frauduleuze manier gebruikt.
De opstart en beeldkwaliteit van Seba’s Diversity Video content kan verschillen per apparaat en kan worden beïnvloed door allerlei factoren, zoals je locatie, de beschikbare bandbreedte en/of de snelheid van je internetverbinding.

D. Wachtwoorden en accounttoegang
Als lid van Seba’s Diversity Video Platform ben je accounteigenaar en verantwoordelijk voor de toegang, de controle en de vertrouwelijkheid van je account. Teneinde de controle over het account te behouden alsmede te voorkomen dat anderen toegang krijgen tot het account, mag en zal de Accounteigenaar het wachtwoord en de gegevens die aan het account zijn gekoppeld, aan niemand bekendmaken en vertrouwelijk bewaren. Je bent verantwoordelijk voor de juistheid van de gegevens die je aan Seba verstrekt met betrekking tot je account, en om deze waar nodig bij te werken. Seba kan je account beëindigen of tijdelijk blokkeren om jou of Seba’s Diversity Video Platform te beschermen tegen identiteitsdiefstal of andere frauduleuze activiteiten.

E. Auteursrecht en intellectueel eigendom
De gehele content die via Seba’s Diversity Video Platform verkregen en ter beschikking gesteld wordt zoals beeld, tekst, grafische vormgeving, buttons-icons, audio-clips, digitale downloads, is eigendom van Seba cultuurmanagement bv of van derden en is beschermd onder auteursrecht en intellectueel eigendom. Het geheel of delen van deze content mogen niet gebruikt worden in relatie tot een product of dienst die geen eigendom is van Seba op zodanige wijze dat onduidelijkheid over eigendom kan ontstaan of dat het Seba in ongunstig daglicht stelt of in diskrediet brengt.

Diversen
Deze Gebruiksvoorwaarden worden beheerst door en geïnterpreteerd overeenkomstig Nederlands recht.

Onderdeel van de Algemene voorwaarden van Seba cultuurmanagement bv, gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Amsterdam onder KvK-nummer 33289390.

Engelse versie – English version